Jedinstveni upravni odjel je jedinstveno upravno tijelo Općine Veliki Grđevac koji u svom djelokrugu: rješava o upravnim stvarima u prvom stupnju kada su mu ti poslovi zakonom i izrijekom stavljeni u nadležnost; vodi očevidnike određene zakonom i drugim propisima i izdaje propisana uvjerenja; obavlja i druge poslove Državne uprave, koji su zakonom dani u nadležnost općine; neposredno provodi zakone i opće akte koje je donijelo Općinsko vijeće i Općinski načelnik; zajedno sa ostalim tijelima i komisijama općine priprema nacrte odluka i drugih općih akata, izviješća, analize i druge materijale; obavlja poslove izrade prijedloga proračuna i godišnjeg obračuna proračuna općine, računovodstvene, knjigovodstvene, blagajničke i statističke poslove, obavlja opće, tehničke i pomoćne poslove za načelnika i općinsko vijeće; poslove komunalnog redarstva, te obavlja i druge stručne poslove u okviru samoupravnog djelokruga općine.

Unutar jedinstvenog upravnog odjela zaposleni su slijedeći službenici.

Igor Đurek, dipl.ing.agr., Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Tel: 043/ 461 666
e-mail: procelnik@veliki-grdjevac.hr

Dragutin Trošćan, stručni suradnik za upravne, imovinsko pravne i opće poslove
Tel: 043/ 461 666
e-mail: strucni.suradnik@veliki-grdjevac.hr

Robert Vuković, viši referent za računovodstvo i financije
Tel: 043/ 461 666
e-mail: knjigovodstvo@veliki-grdjevac.hr

Darko Krmela, ing.agr., Komunalni i poljoprivredni redar
Tel: 043/ 461 666
e-mail: komunalni.redar@veliki-grdjevac.hr

Dijana Kirin, administrativni referent
Tel: 043/ 461 609
Tel: 043/ 461 666
Tel: 043/ 461 014
e-mail: administracija@veliki-grdjevac.hr

 
  Tijela općine - Sve