Općinski načelnik

Općinski načelnik

Tomislav Pavlečić

Sjedište
Veliki Grđevac

Adresa
Trg Mate Lovraka 3

Telefon
043/461-666 ; 043/461-609

Fax
043/443-147

E-mail
nacelnik@veliki-grdjevac.hr

 
Općinsko vijeće

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće kao i stalna radna tijela Općinskog vijeća konstituirana su na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Veliki Grđevac održane 14. lipnja 2021. godine.

Povjerenstvo za izbor i imenovanje

 1. Marija Kalenik – predsjednica
 2. Hrvoje Stankić – član
 3. Matija Grdinić – član

Mandatno povjerenstvo

 1. Valentina Kuhar Šanda – predsjednica
 2. Nikola Kolar – član
 3. Doroteja Moguš – član

Općinski vijećnici

 1. Matija Grdinić - predsjednik
 2. Ivan Čolik - podpredsjednik
 3. Damir Pavić
 4. Nikola Kolar
 5. Hrvoje Stankić
 6. Ivan Čer
 7. Mario Filak
 8. Zvonimir Nejedli
 9. Marija Kalenik
 10. Slobodan Knežević
 11. Renato Jelinčić
 12. Gordana Bukovec
 13. Doroteja Moguš
 14. Valentina Kuhar Šanda

Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu

 1. Eugen Horvat – predsjednik
 2. Josip Benić
 3. Radmila Krmela
 4. Monika Halaček Valpotić
 5. Gordana Bukovec

Odbor za društvene djelatnosti

 1. Ana Markić – predsjednica
 2. Ljerka Vodopija
 3. Josip Brajković
 4. Marina Gros
 5. Doroteja Moguš
 

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel je jedinstveno upravno tijelo Općine Veliki Grđevac koji u svom djelokrugu: rješava o upravnim stvarima u prvom stupnju kada su mu ti poslovi zakonom i izrijekom stavljeni u nadležnost; vodi očevidnike određene zakonom i drugim propisima i izdaje propisana uvjerenja; obavlja i druge poslove Državne uprave, koji su zakonom dani u nadležnost općine; neposredno provodi zakone i opće akte koje je donijelo Općinsko vijeće i Općinski načelnik; zajedno sa ostalim tijelima i komisijama općine priprema nacrte odluka i drugih općih akata, izviješća, analize i druge materijale; obavlja poslove izrade prijedloga proračuna i godišnjeg obračuna proračuna općine, računovodstvene, knjigovodstvene, blagajničke i statističke poslove, obavlja opće, tehničke i pomoćne poslove za načelnika i općinsko vijeće; poslove komunalnog redarstva, te obavlja i druge stručne poslove u okviru samoupravnog djelokruga općine.

Unutar jedinstvenog upravnog odjela zaposleni su slijedeći službenici.

Igor Đurek, dipl.ing.agr., Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Tel: 043/ 461 666
e-mail: procelnik@veliki-grdjevac.hr

Dragutin Trošćan, stručni suradnik za upravne, imovinsko pravne i opće poslove
Tel: 043/ 461 666
e-mail: strucni.suradnik@veliki-grdjevac.hr

Robert Vuković, viši referent za računovodstvo i financije
Tel: 043/ 461 666
e-mail: knjigovodstvo@veliki-grdjevac.hr

Darko Krmela, ing.agr., Komunalni i poljoprivredni redar
Tel: 043/ 461 666
e-mail: komunalni.redar@veliki-grdjevac.hr

Dijana Kirin, administrativni referent
Tel: 043/ 461 609
Tel: 043/ 461 666
Tel: 043/ 461 014
e-mail: administracija@veliki-grdjevac.hr