Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) (u nastavku teksta: ZSN) i članka 81. Statuta Općine Veliki Grđevac („Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br 5/13, 1/18 i 2/21), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Općine Veliki Grđevac, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u službu na neodređeno, puno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Grđevac, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca

 

1. Viši stručni suradnik za upravne i imovinsko pravne poslove, u kategoriji II, potkategoriji Viši stručni suradnik, Klasifikacijski rang 6. - jedan izvršitelj/ica.

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 12. ZSN-a, za prijam u službu:

- punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:

- magistar/ra pravne, upravne ili ekonomske struke ili stručni/a specijalist/ica upravne, pravne ili ekonomske struke,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine,

- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;

- aktivan rad na računalu,

- položen vozački ispit „B“ kategorije

- položen državni ispit

Uvjet magistar/ra pravne, upravne ili ekonomske struke ili stručni/a specijalist/ica upravne, pravne ili ekonomske struke, na temelju članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 74/10) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od dana pravomoćnosti rješenja o prijmu u službu.

U službu ne može biti primljen kandidat/kinja za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

- zamolbu,

- životopis,

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

- elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili preslik osobne iskaznice),

- presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu,

- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),

- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a,

- potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslo-vima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl.).

Prijavom na natječaj, kandidati u postupku za prijam u službu na neodređeno vrijeme, su suglasni da Općina Veliki Grđevac, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka sukladno propisima koji reguli-raju zaštitu osobnih podataka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kinja po obavijesti o iz-boru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Kandidati su dužni u životopisu detaljno opisati poslove koje su do sada radili kako bi se usporedbom opisa poslova radnog mjesta na koje su se javili moglo utvrditi ispunjavaju li propisani uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom pri-javljenim na javni natječaj.

Za kandidate/kinje prijavljenje na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za provjeru navedeni su u Obavijesti uz javni natječaj, koji će biti objavljen na web stranici www.veliki-grdjevac.hr. Na web stranici www.veliki-grdjevac.hr i oglasnoj ploči (Općina Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3, 43270 Veliki Grđevac) objavit će se mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti. Nezaposlene osobe iz članka 101. stavka 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog javnog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stav-kom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/za-posljavanje-843/843. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Za-kona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su, da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. navedenog Zakona. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) dužni su, da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 47. navedenog Zakona.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Općina Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3, 43270 Veliki Grđevac, s naznakom : « Natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika”.

Kandidati/kinje će o rezultatima izbora biti obaviješteni/e u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


Pročelnik: Igor Đurek,dipl.ing.agr.

 

  Preuzmite dokumente

 
 
  Natječaji i javni pozivi - Sve