Upravno vijeće ustanove Centar sporta i rekreacije Općine Veliki Grđevac, temeljem članka 41. Zakona o Ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 4. Statuta Centra sporta i rekreacije Općine Veliki Grđevac (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br. 2/22) i prethodne suglasnosti Općinskog vijeća Općine Veliki Grđevac na Odluku o raspisivanju javnog naztječaja za ravnatelja Ustanove Centar sporta i rekreacije Općine Veliki Grđevac (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br.m 2/24), Upravno vijeće ustanove Centar sporta i rekreacije Općine Veliki Grđevac, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za izbor ravnatelja/ravnateljice ustanove Centar sporta i rekreacije Općine Veliki Grđevac

Za ravnatelja/ravnateljicu Ustanove može biti imenovana osoba:

- koja je završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, čijim završetkom se stječe najmanje 300 ECTS bodova, a osoba je stekla akademski naziv magistar, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), bilo koje struke i ima minimalno 1 godinu radnog iskustva na sličnim poslovima.

Uz prijavu natječaj treba priložiti:

- Životopis,

- Dokaz o stručnoj spremi (diplomu ili ovjerenu presliku),

- Domovnicu ili ovjerenu presliku,

- Dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-e ili e- zapis)

- Uvjerenje nadležnog suda ili iz sustava e-građani da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj

- Program rada ustanove za mandatno razdoblje.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na mandat od četiri godine.

Ne natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19, 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su, da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. navedenog Zakona.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju uvjete provest će se intervju radi predstavljanja Programa rada.

Prijave s prilozima dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar sporta i rekreacije Općine Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3, 43270 Veliki Grđevac, s obveznom naznakom, Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu” — ne otvarati .

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 

Upravno vijeće ustanove
Centar sporta i rekreacije Općine Veliki Grđevac

 

  Preuzmite dokumente

 
 
  Natječaji i javni pozivi - Sve