Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Prostorni planovi uređenja Općine Veliki Grđevac

Knjiga 1

0. Opći dio.pdf
1.Tekstualni dio.pdf

Grafički dio:

1. Korištenje i namjena površina.pdf
2.a Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije.pdf
2.b Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav.pdf
2.c.Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav i otpad.pdf
3a.Uvjeti korištenja prostora.pdf
3b.Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera.pdf
4.a Cremušina.pdf
4.b D.Kovačica.pdf
4.c Dražica.pdf
4.d G.Kovačica.pdf
4.e Mala Pisanica.pdf
4.f Mali Grđevac.pdf
4.g Pavlovac.pdf
4.h Sibenik.pdf
4.i Topolovica.pdf
4.j V.Grđevac.pdf
4.k Zrinska.pdf

Knjiga 2

Tekstualni dio