Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE U 2024. 5.1.2024.


Na temelju čl. 7. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Veliki Grđevac (Klasa: 402-01/15-01/51; Ur.br: 2127/02-07-01-15-1 od 07.10.2015.g. objavljenog na mrežnoj stranici Općine Veliki Grđevac, Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Grđevac raspisuje


JAVNI NATJEČAJ


za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na
području Općine Veliki Grđevac u 2024. godini
 


Točka 1.


 Registrirane udruge koje djeluju na području Općine Veliki Grđevac, sukladno ovom Javnom natječaju mogu se natjecati za dodjelu financijskih sredstava za rad i ostvarivanje programa u 2024. godini temeljem Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Veliki Grđevac  – u daljnjem tekstu: Pravilnik.


Točka 2.


Financijska potpora dodjeljuje se na temelju programa i projekata udruga koje zadovoljavaju opće kriterije, a prvenstveno:


-          da ima sjedište na području Općine Veliki Grđevac;


-          da su upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija;


-          da ima program i/ili projekt koji se ostvaruje na području Općine Veliki Grđevac.


Točka 3.


Uz opće uvjete, udruge koje prijavljuju programe i projekte trebaju zadovoljiti i slijedeće kriterije:


a) prijavu podnijeti na obrascu – Prilog 1. Prijava za dodjelu potpore, te u prilogu dostaviti sve dokaze koji se u prijavi traže u pisanom obliku.


b) dokaz o registraciji udruge (samo za udruge koje se po prvi puta prijavljuju na javni natječaj Općine Veliki Grđevac) – Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske, odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe kada su prihvatljivi prijavitelji i izvadak iz Registra neprofitnih organizacija (ili njegove preslike) ne stariji od tri mjeseca do dana raspisivanja natječaja


c) financijski izvještaj udruge i to:


– za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu;


– za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu


d) preslika ovjerenog statuta udruge nositeljice programa ili projekta (samo za udruge koje se po prvi puta prijavljuju na javni natječaj Općine Veliki Grđevac)


e) dokaz o sufinanciranju programa ili projekta od jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja ako je sufinanciranje iskazano u obrascu proračuna programa ili projekta (preslika odluke i/ili ugovora o sufinanciranju)


f) uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci ili vlastoručno potpisana izjava da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ili projekta, a koje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta


Točka 4.


Prijava na ovaj Javni natječaj dostavlja se isključivo na propisanom obrascu koji je sastavni dio Pravilnika i sastavni je dio ovog Javnog natječaja.


Udruge koje su u 2023.g. koristile financijsku potporu Općine Veliki Grđevac dužne su uz prijavu dostaviti i popunjen obrazac – Prilog 3. Izvješće o utrošku.


Točka 5.


Rok za prijavu je 30.01.2024.g


Točka 6.


Samo potpuna i na vrijeme dostavljena Prijava za dodjelu potpore ulazi u postupak administrativne kontrole. Nepotpune i nepravodobne prijave Povjerenstvo za provedbu natječaja će vratiti podnositelju uz dostavnicu.


Točka 7.


Prijedlog odluke o dodjeli potpore, te utvrđenim pojedinačnim novčanim iznosima po korisniku koji u cijelosti ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom i Javnim pozivom, donosi Povjerenstvo najkasnije u roku 30 dana od krajnjeg roka za dostavu prijava.


Povjerenstvo će odluku o odbijanju prijave podnositelja koji ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom i Javnim natječajem dostaviti u roku 30 dana po zaprimanju.


Temeljem prijedloga odluke iz st.1. ovog članka Općinski načelnik utvrđuje konačni prijedlog koji se upućuje Općinskom vijeću Općine Veliki Grđevac na usvajanje.


Po usvajanju Odluke o dodjeli potpore od strane Općinskog vijeća, Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Grđevac dostavlja pisanim putem pojedinačne obavijesti korisnicima o ostvarivanju potpore, te se ujedno pozivaju na potpisivanje Ugovora o korištenju sredstava.


Temeljem sklopljenih ugovora iz st.2. ovog članka Jedinstveni Upravni odjel isplaćuje potpore na žiro-račun korisnika u rokovima utvrđenim ugovorom.Objavljeno: 5.1.2024.


ikona
divider