Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u Sportsko rekreacijskom centru Veliki Grđevac24.5.2023.


Temeljem članka 10. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Sportsko rekreacijskom centru Veliki Grđevac, Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Grđevac (Klasa: 372-02/23-01/1;Urbroj: 2127/01-01-23-1), objavljuje


JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U SPORTSKO REKREACIJSKOM CENTRU VELIKI GRĐEVAC


1. Daje se u zakup poslovnog prostora u Sportsko rekreacijskom centru Veliki Grđevac, P.Preradovića 4. Veliki Grđevac, a sastoji se od caffe bara sa sanitarnim čvorom sa 55,71 m2, natkrivene terase sa 191,36 m2 i spremišta sa 13,35 m2, odnosno ukupne površine 260,42 m2.


2. Poslovni prostor iz točke 1. ovog natječaja daje se u zakup za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u viđenom stanju. Poslovni subjekt koji želi zakupiti poslovni prostor iz prethodne točke mora imati osnovanu tvrtku ili obrt s registriranom ugostiteljskom djelatnosti, u okviru koje mora nuditi kavu, sve vrste pića, te pripremati brzu hranu i prodavati sladoled.


3. Zakup će se s najpovoljnijim ponuditeljem ugovoriti od 02.lipnja 2023. do 15.rujna 2023.g., s mogućnošću produženja trajanja, po potrebi.


4. Početni iznos mjesečne zakupnine se određuje u visini od 30,00 kuna po 1 m2 zakupljenog prostora, što iznosi 1.040,00 €. Zakupnik će ugovorenu zakupninu plaćati do 15-og dana u mjesecu za prethodni mjesec. Potrošenu električnu energiju zakupnik će plaćati po stvarnoj potrošnji evidentiranoj na brojilu, a radi tehničke nemogućnosti evidentiranja potrošnje vode i plina, te uslugu odvoza komunalnog otpada, zakupnik će plaćati u paušalnom iznosu od 500,00 € mjesečno, istovremeno s plaćanjem ugovorene zakupnine,.iz točke 3. ovog javnog natječaja. Zakupnik će plaćati i sva ostala davanja, kao i troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora (čišćenje, manje popravke na instalacijama i sl.).


5. Ponuditelji moraju uz ponudu dostaviti presliku Rješenja o registraciji ( za pravne osobe ) ili presliku rješenja o obrtu ( za fizičke osobe ), dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% iznosa iz točke 4. ovog natječaja, uplatiti na IBAN račun Općine Veliki Grđevac HR 3423860021848000008 s pozivom na broj: 68- 7803 -OIB, ili na blagajni Općine Veliki Grđevac, potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave o stanju duga prema RH i BON – 1.


6. Ponuditelj koji dobije poslovni prostor u zakup mora prije sklapanja ugovora o zakupu dostaviti bjanko zadužnice kao osiguranje plaćanja ugovorene zakupnine.


7. Ponuditelji čije ponude ne budu prihvaćene, Općina Veliki Grđevac će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana konačnosti Odluke Zakupodavaca.


8. Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora ili ako prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane ovim Natječajem, gubi pravo na povrat jamčevine, a Zakupodavac će sklopiti Ugovor sa slijedećim ponuditeljem koji je dao najpovoljniju ponudu i koji je ispunio uvjete iz natječaja.


9. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe.


10. O izboru najpovoljnije ponude, ponuditelji će biti obaviješteni pismeno u roku 5 dana od dana donošenja Odluke.


11. Izabrani ponuditelj obvezan je sa Zakupodavcem sklopiti Ugovor o Zakupu poslovnog prostora, a jamčevina će se uračunati u iznos zakupnine. Ugovor se obvezno solemnizira kod javnog bilježnika na teret Zakupnika.


12. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici poštom preporučeno ili neposrednom dostavom u roku od 8 dana od dana objave na adresu: Općina Veliki Grđevac, Jedinstveni upravni odjel, Trg Mate Lovraka 3, 43270 Veliki Grđevac, s naznakom: “PONUDA ZA POSLOVNI PROSTOR - NE OTVARATI”.


13. Ponude se neće otvarati javno, a nepravodobno pristigle ponude neće se otvarati već će zatvorene biti vraćene ponuđaču.


14. Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Grđevac, pridržava pravo poništenja ovog natječaja u cijelosti ili djelomično u svakoj fazi postupka.Objavljeno: 24.5.2023.


ikona
divider