Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

JAVNI POZIV mladim obiteljima za dodjelu potpora za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliki Grđevac9.3.2023.


Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Veliki Grđevac („Službeni glasnik“ Općine Veliki Grđevac br. 6/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Veliki Grđevac u 2023. godini, (Klasa: 371-01/23-01/1, Ur.broj: 2127/02-01-23-2, od 07. ožujka 2023. godine), Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Veliki Grđevac u 2023. godini, objavljuje 


J A V N I    P O Z I V mladim obiteljima za dodjelu potpora za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliki Grđevac


  Ovim Javnim pozivom za dodjelu potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Veliki Grđevac namjerava se pomoći mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja s ciljem sprječavanja raseljavanja te poticanja naseljavanja mladih obitelji na području Općine Veliki Grđevac. 


 Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Veliki Grđevac putem slijedećih mjera: 


Mjera 1.1. - Potpora za kupnju stambenog objekta ili građevinskog zemljišta, ili gradnje kuće radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Veliki Grđevac 


          Mjera 1.2. - Potpora za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor


Korisnici potpora iz ovog javnog poziva su mlade obitelji. Mladom obitelji u smislu ovog javnog poziva, smatra se podnositelj, njegov bračni ili izvanbračni partner te njihova djeca, pod uvjetom da jedan od bračnih/izvanbračnih partnera nije navršio 35 godina života u godini objave javnog poziva, te da svoje stambeno pitanje kroz Mjeru 1.1. rješavaju stjecanjem vlasništva nad nekretninom. Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj ukoliko nije navršio 35 godina u godini objave javnog poziva.


Na javni poziv za dodjelu potpore može se javiti mlada obitelj, čiji su članovi državljani Republike Hrvatske, a koja ispunjava slijedeće uvjete:  


a)      da je barem jedan od bračnih/izvanbračnih partnera mlađi od 35 godina života u godini raspisivanja javnog poziva


b)      prijavitelj ili bračni/izvanbračni partner, koji rješavaju stambeno pitanje stjecanjem prava vlasništva, pojedinačno ili zajedno mogu imati u suvlasništvu/vlasništvu obiteljsku kuću do 35 m², uz uvjet da nemaju u vlasništvu/suvlasništvu kuću/stan za odmor na području Republike Hrvatske, za prijavu na Mjeru 1.1.


c)      da svaki od supružnika ili izvanbračnih partnera koji rješavaju stambeno pitanje nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili stambeni objekt na području Republike Hrvatske za Mjeru 1.1.


d)      da svaki od supružnika ili izvanbračnih partnera ne smije imati u vlasništvu drugu nekretninu stambene namjene za prijavu na Mjeru 1.2.


e)      da do sada nisu bili korisnici sredstava potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Veliki Grđevac


Korisnici mjera po ovom Javnom pozivu mogu imati prebivalište izvan područja Općine Veliki Grđevac pod uvjetom da stambeno pitanje rješavaju na području Općine Veliki Grđevac, a sredstva se isplaćuju nakon prijave prebivališta na području Općine Veliki Grđevac, osim u slučaju kupnje građevinskog zemljišta.


Korisnik potpore i članovi njegove obitelji dužni su prebivati na adresi nekretnine za koju je dodijeljena potpora najmanje 5 godina, a na kupljenom građevinskom zemljištu za koje je ostvarena potpora,  podnositelj zahtjeva i članovi njegove obitelji moraju prijaviti prebivalište na adresi nekretnine u roku 36 mjeseci od zaključenja ugovora o dodjeli potpore za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji. 


Sredstva za dodjelu potpora osigurana su u Proračunu Općine Veliki Grđevac za 2023. godinu u iznosu 15.000,00 €.


Kao prihvatljiv trošak priznaju se troškovi kupnje građevinskog zemljišta ili stambenog objekta, trošak građevinskih radova ili građevinskog materijala,  odnosno trošak rekonstrukcije obiteljske kuće ili stana kojim se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, koji su nastali od okončanja posljednjeg javnog poziva 30.studenog 2022.g., pa do okončanja ovog javnog poziva 30.studenog 2023. godine.


 Potpora se može isplatiti podnositelju ukoliko podnositelj i bračni/izvanbračni partner nemaju dugovanje prema Republici Hrvatskoj po osnovi javnih davanja, Općini Veliki Grđevac i drugim trgovačkim društvima ili ustanovama kojih je osnivač općina Veliki Grđevac.


Podnositeljima zahtjeva za dodjelu potpore, koji su dostavili potpunu dokumentaciju te udovoljavaju uvjetima iz ovog Javnog poziva i Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Veliki Grđevac, općinski načelnik odobrava isplatu potpore, zaključuje s istima ugovor o korištenju potpore te se ista isplaćuje do 31.12. tekuće godine.


 


 MJERE I POTREBNA DOKUMENTACIJA:


 Mjera 1.1. - Potpora za kupnju stambenog objekta ili građevinskog zemljišta ili gradnje kuće radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Veliki Grđevac


 Potpora se može odobriti pri kupnji stambenog objekta (kuće ili stana) ili građevinskog zemljišta u vlasništvu druge fizičke osobe ili pravne osobe osim osoba u krvnom srodstvu, ili za gradnju kuće, uz uvjete propisane ovim Javnim pozivom.


U slučaju kupnje stambenog objekta ili građevinskog zemljišta ili gradnje kuće, uz uvjet da se stambeni objekt ili građevinsko zemljište nalazi na području Općine Veliki Grđevac, mlada obitelj može ostvariti potporu u visini do iznosa 50% kupoprodajne cijene ili vrijednosti radova/materijala za gradnju kuće, odnosno do maksimalno 2.000,00 €.


Ugovorena kupoprodajna cijena utvrđuje se na temelju valjanog kupoprodajnog ugovora, potpisanog i ovjerenog kod javnog bilježnika ili računa za radove ili građevinski materijal izdan od ovlaštenog prodavatelja.


U slučaju kupnje građevinskog zemljišta za gradnju kuće podnositelj zahtjeva i članovi njegove obitelji moraju prijaviti prebivalište na adresi nekretnine u roku 36 mjeseci od zaključenja ugovora o dodjeli potpore za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji te u slučaju kupnje stambenog objekta u roku od 6 mjeseci od zaključenja ugovora o dodjeli potpore za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji. Prijavi na javni poziv prilaže izjavu o promjeni prebivališta (Obrazac 9).


Nekretnina na koji se odnosi prijava mora biti u vlasništvu ili suvlasništvu podnositelja.


Potpora je jednokratna po obitelji odnosno po stambenom objektu i ne može se kombinirati s ostalim mjerama iz ovog Javnog poziva u istoj kalendarskoj godini.


Jednom korisniku, odnosno obitelji, može se isplatiti potpora za mjeru 1.1. u  maksimalnom iznosu od 2.000,00 € i više je isti korisnik, odnosno obitelj ne može koristiti.


Podnositelj zahtjeva odnosno korisnik ove mjere dostavlja instrument osiguranja u obliku bjanko zadužnice u korist Općine Veliki Grđevac na iznos koji pokriva  iznos odobrene potpore uvećane za eventualne troškove prisilne naplate.


Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:


- da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji u propisanim rokovima, ne izvršava obveze iz ugovora te postupa protivno smislu ovog Javnog poziva,


- otuđi, proda ili daruje nekretninu za koju je primio potporu,


- ukoliko prebivalište korisnika i članova njegove obitelji nije najmanje 5 godina prijavljeno na adresi nekretnine za koju je primio potporu..   


Korisniku potpore koji je dostavio bjanko zadužnicu kao instrument osiguranja, neiskorištena bjanko zadužnica se vraća po proteku 5 godina od dana realiziranja potpore. Unutar razdoblja od 5 godina od dana realiziranja potpore, bjanko zadužnica se može aktivirati radi povrata dodijeljene potpore.


Korisnik je dužan u razdoblju 5 godina svake godine do 31.12. dostaviti Općini Veliki Grđevac dokaz o prebivalištu na adresi nekretnine za koju je primio potporu.


 


Potrebna dokumentacija koja se podnosi na javni poziv:


- prijava za Mjeru 1.1. (Obrazac 3.)


- preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog/izvanbračnog partnera


- izjava o izvanbračnoj zajednici ovjerena od strane javnog bilježnika (Obrazac 8) 


- vjenčani list (osim samohranih roditelja i izvanbračne zajednice)


- rodni listovi za maloljetne članove obitelji


- izvadak iz zemljišnih knjiga za građevinsko zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva


- dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji te da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi


            način otuđio nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu na području RH. Supružnik ili izvanbračni partner, koji po prvi put rješavaju stambeno pitanje stjecanjem prava


            vlasništva, pojedinačno ili zajedno mogu biti suvlasnici obiteljske kuće/stana do 35 m2. (izjava ili drugi dokument - Obrazac 6.)


- preslika ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta odnosno stambenog objekta


- izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 7)


- izjava o promjeni prebivališta (Obrazac 9)


- Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava, za oba bračna ili izvanbračna partnera ili za samohranog roditelja, ne starija od 30 dana


       - Potvrda o IBAN-u – izdana od strane banke korisnika ili drugi dokument iz kojeg je vidljiv     


                   IBAN (preslika)


- Podnositelji zahtjeva moraju imati podmirene obveze prema proračunu Općini Veliki Grđevac, što će općinska služba za knjigovodstvo provjeravati prije donošenje odluke o potpori.


Mjera 1.2. - Potpora za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor


Rekonstrukcija obiteljskih kuća ili stanova u smislu ovog Javnog poziva  podrazumijeva dogradnju, nadogradnju i rekonstrukciju postojećeg stambenog objekta mlade obitelji koja zadovoljava uvjete i kriterije za podnošenje prijave u skladu s ovim Javnim pozivom.


Za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju primjenjuju se važeći propisi koji vrijede za gradnju te ako je sukladno tim propisima nužno ishoditi građevinsku dozvolu, prijavi se prilaže i presliku građevinske dozvole. 


Podnositelj prijave prilaže dokaz o plaćanju računa na rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i nadogradnji stambenog objekta za ukupni trošak radova i materijala s PDV-om.


Prihvatljiv trošak po ovoj mjeri su materijal i radovi na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji, spajanje na komunalnu i vodnu infrastrukturu (plin, voda, struja i kanalizacija), adaptacija i sanacija stambenog prostora i drugo u smislu poboljšanja kvalitete stanovanja.


Potpora mladoj obitelji po ovoj mjeri odobrava se u visini 50% prihvatljivih troškova rekonstrukcije, dogradnje i/ili nadogradnje nastalih od okončanja posljednjeg javnog poziva 30.studenog 2022.g., pa do okončanja ovog javnog poziva 30.studenog 2023. godine, a maksimalno u visini 1.330,00 €.


Potpora je jednokratna po obitelji odnosno po stambenom objektu i ne može se kombinirati s ostalim mjerama iz ovog Javnog poziva u istoj kalendarskoj godini.


Potpora se odobrava, uz opće uvjete propisane ovim Javnim pozivom, ako je objekt na području Općine Veliki Grđevac, a ukoliko podnositelj zahtjeva nema prijavljeno prebivalište na adresi objekta, potpora će se odobriti po dostavi dokaza o prijavi prebivališta za podnositelja i članove obitelji.


  


 Objekt na koji se odnosi prijava mora biti u vlasništvu ili suvlasništvu podnositelja. Za suvlasnički dio mora priložiti izjavu kojom suvlasnik potvrđuje da je suglasan sa radovima i da je upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere (obrazac izjave Obrazac 10).


Podnositelj zahtjeva odnosno korisnik ove mjere dostavlja instrument osiguranja u obliku bjanko zadužnice u korist Općine Veliki Grđevac na iznos koji pokriva iznos odobrene potpore uvećane za eventualne troškove prisilne naplate.


Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:


-       da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji u propisanim rokovima, ne izvršava obveze iz ugovora te postupa protivno smislu ovog Javnog poziva,


-       otuđi, proda ili daruje nekretninu za koju je primio potporu,


-       ukoliko prebivalište korisnika i članova njegove obitelji nije najmanje 5 godina prijavljeno na adresi nekretnine za koju je primio potporu.   


Korisniku potpore koji je dostavio bjanko zadužnicu kao instrument osiguranja, neiskorištena bjanko zadužnica se vraća po proteku 5 godina od dana realiziranja potpore. Unutar razdoblja od 5 godina od dana realiziranja potpore, bjanko zadužnica se može aktivirati radi povrata dodijeljene potpore.


Korisnik je dužan u razdoblju 5 godina svake godine do 31.12. dostaviti Općini Veliki Grđevac dokaz o prebivalištu na adresi nekretnine za koju je primio potporu.


 


Potrebna dokumentacija koja se podnosi na javni poziv:


-       prijava za Mjeru 1.2. (Obrazac 5.)


preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog/izvanbračnog partnera


-       vjenčani list (osim samohranih roditelja i izvanbračne zajednice)


-       izjava o izvanbračnoj zajednici ovjerena od strane javnog bilježnika (Obrazac 8)


-       rodni listovi za maloljetne članove obitelji


-       izvadak iz zemljišnih knjiga za stambeni objekt koji je predmet zahtjeva


-       izjava za suvlasnika (obrazac 10) – ako je suvlasnik treća osoba


-       dokaz o plaćanju računa sa preslikom računa


-       dokaz o tome da se radi o jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji (Obrazac 11)


-       izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 7)


-       Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja, za podnositelja i bračnog/izvanbračnog partnera, ne starija od 30 dana


-       Podnositelji zahtjeva moraju imati podmirene obveze prema proračunu Općini Veliki Grđevac, što će općinska služba za knjigovodstvo provjeravati prije donošenje odluke o potpori.


-       Potvrda o IBAN-u – izdana od strane banke korisnika ili drugi dokument iz kojeg je vidljiv IBAN (preslika)


-       za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju, ako je sukladno zakonu nužno ishoditi građevinsku dozvolu, prijavi se prilaže i preslika građevinske dozvole.


NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVE I ISPLATA POTPORE


Prijave za korištenje potpora iz ovog Javnog poziva podnose se do 30. studenog 2023. g. odnosno do iskorištenja planiranih proračunskih sredstava. U slučaju iskorištenja planiranih sredstava, općinski načelnik će donijeti odluku o zatvaranju Javnog poziva.


Prijave za dodjelu potpora dostavljaju se u zatvorenoj omotnici neposredno ili putem pošte na adresu:  


OPĆINA VELIKI GRĐEVAC


Trg Mate Lovraka 3


43270 Veliki Grđevac


s naznakom „Prijava na javni poziv za dodjelu potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliki Grđevac“ – NE OTVARAJ.


 Prijave zaprimljene nakon propisanog vremenskog roka otvorenog Javnog poziva, neće se razmatrati, o čemu će se dostaviti obavijest.  


Ukoliko prijava nije potpuna, može se podnositelja prijave pozvati da u roku od pet radnih dana dopuni prijavu odnosno dostavi dokumente koji nedostaju. Ukoliko u danom roku podnositelj ne otkloni nedostatak, njegova prijava će se odbaciti kao nepotpuna, o čemu će se dostaviti obavijest.


Podnositeljima zahtjeva za potpore u okviru mjera 1.1. i 1.2. koji su dostavili kompletnu dokumentaciju te udovoljavaju uvjetima ovog Programa, odobrava se isplata potpore te se ista isplaćuje do 31.12. tekuće godine.


Prije odobravanja korištenja sredstava u okviru ovih mjera, Općina Veliki Grđevac zadržava pravo administrativne i terenske provjere svih kriterija o kojima ovisi odobravanje potpore.


Svaki trošak za koji se provjerom ustanovi da nije prihvatljiv, bit će izuzet te se isti neće uzeti u obzir za izračun iznosa potpore.


Ovaj Javni poziv sa propisanim obrascima i izjavama biti će objavljen na mrežnoj stranici Općine Veliki Grđevac http://www.veliki-grdjevac.hr i na oglasnoj ploči Općine Veliki Grđevac, a sve informacije mogu se dobiti u Općini Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3, ili putem telefona broj 043/461-666.  


Predsjednik Povjerenstva:
Drago TrošćanObjavljeno: 9.3.2023.


ikona
Obrazac 9   

dividerikona
Obrazac 8   

dividerikona
Obrazac 7   

dividerikona
Obrazac 6   

dividerikona
Obrazac 5   

dividerikona
Obrazac 3   

dividerikona
dividerikona
divider