Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKI GRĐEVAC9.7.2022.


Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.), koji u svom članku 178. propisuje da je predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave dužno donijeti Odluku o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada.


Člankom 66. stavkom 4. istog Zakona propisana je provedba prethodnog savjetovanja s zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana


Prijedlogom Odluke stavila bi se izvan snage trenutno važeća Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Veliki Grđevac (Sl. gl. Općine Veliki Grđevac br. 1/18). Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.


S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Veliki Grđevac uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Općine Veliki Grđevac, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.


Javno savjetovanje otvoreno je od objave 11. srpnja 2022. do 11. kolovoza 2022. godine nakon čega će se sačiniti izviješće u skladu sa Zakonom.


 Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 12.kolovoza 2022. godine. Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:opcina-veliki-grdjevac@bj.t-com.hr


 


Nacrt prijedloga odluke možete preuzeti ispod članka.


 


Preuzimanje priloga: Objavljeno: 9.7.2022.


ikona
dividerikona
divider