Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Ponovljeni javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Veliki Grđevac3.6.2022.


JAVNI NATJEČAJ


I


                  Općina Veliki Grđevac, temeljem Odluke o  prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Veliki Grđevac (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br. 6/21), oglašava prodaju sustavom zatvornih ponuda sljedećih nekretnina:


1.


-          kčbr. 23/2 – Vinograd u Kavničkom brijegu sa 464 čhv,


-          kčbr. 24/2 – Oranica u Kavničkom brijegu sa 654 čhv,


-          kčbr. 48/2 – Pašnjak Cerova kosa sa 88 čhv,


-          kčbr. 50/23 – Pašnjak Cerova kosa sa 131 čhv,


-          kčbr. 64/32 – Oranica Cerova kosa sa 1 k.j. i 680 čhv,


-          kčbr. 64/53 –Livada Cerova kosa sa 125 čhv,


-          kčbr. 67/2 – Livada Kavnički brijeg sa 388 čhv,


-          kčbr. 68/2 – Oranica Cerova kosa sa 1251 čhv 


-          kčbr. 92/2 – Livada Cerova kosa sa 756 čhv.              


            Početna cijena za nekretnine iz prethodnog članka  temeljena je na početnoj cijeni za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Veliki Grđevac, i u prvotnom natječaju na koji nije bilo ponuditelja iznosila je 43.295,00 kuna. Po ovom ponovljenom natječaju početna cijena se umanjuje za 20% i iznosi  34.636,00 kuna.


2. Suvlasnički dio nekretnina od 1/5 dijela Općine Veliki Grđevace upisanih u z.k.ul.br. 350, k.o. Pavlovac, i to:


-          kčbr. 142/1/A - Oranica Laisavica sa 1096 čhv.


upisanih u z.k.ul.br. 858, k.o. Pavlovac, i to:


-          kčbr. 144/2/A - Oranica Laisavica sa 1201 čhv.


i suvlasnički dio 1/10 Općine Veliki Grđevac upisan u  z.k.ul.br. 554, k.o. Pavlovac, i to:


-          kčbr. 143/1 - Oranica Laisavica sa 1500 čhv.


-          kčbr. 143/A/1/B - Oranica Laisavice sa 1130 čhv.


-          kčbr. 143/A/2/A - Oranica Laisavica sa 301  čhv.


            Početna cijena za nekretnine upisane u z.k.ul.br. 350, 858 i 554  k.o. Pavlovac, temeljena je na početnoj cijeni za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Veliki Grđevac, i u prvotnom natječaju na koji nije bilo ponuditelja iznosila je 5.951,90 kuna. Po ovom ponovljenom natječaju početna cijena se umanjuje za 20% i iznosi  4.761,52 kuna.


3.       Nekretnine upisane u z.k.ul.br. 214. k.o. Mala Pisanica, i to:


-          kčbr. 290/4 – Sjenokoša Galovac sa 238 čhv.,


-          kčbr. 291/4 – Oranica Galovac sa 124 čhv.


sve u vlasništvu Općine Veliki Grđevac.


Početna cijena za nekretnine upisane u z.k.ul.br. 214  k.o. Mala Pisanica, temeljena je na početnoj cijeni za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Veliki Grđevac, i u prvotnom natječaju na koji nije bilo ponuditelja iznosila je 2.508,00 kuna. Po ovom ponovljenom natječaju početna cijena se umanjuje za 20% i iznosi  2.006,40 kuna. 


4.       Nekretnine  upisane u z.k.ul.br. 135, k.o. Sibenik, i to:


 -          kčbr. 334/1/C – Oranica Kućište sa 1304 čhv


-          kčbr. 473/1/C – Oranica Kućište sa 384 čhv


            Početna cijena za nekretnine upisane u z.k.ul.br. 135  k.o. Sibenik, temeljena je na početnoj cijeni za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Veliki Grđevac, i iznosi 13.350,13 kuna.


5.       Nekretnine  upisane u z.k.ul.br. 130, k.o. Sibenik, i to:


-    kčbr. 520/1 – Sjenokoša Petmatka sa 885 čhv


-    kčbr. 521/1 – Sjenokoša Petmatka sa 105 čhv


            Početna cijena za nekretnine upisane u z.k.ul.br. 130  k.o. Sibenik, temeljena je na početnoj cijeni za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Veliki Grđevac, i iznosi 4.712,63 kuna.


6.       Nekretnine  upisane u z.k.ul.br. 238, k.o. Sibenik, i to:


-    kčbr. 212/1/B – Vrt u selu sa 121 čhv


-    kčbr. 213/3/B – Voćnjak u selu sa 40 čhv


-    kčbr. 214/1/B/2 – Oranica ograda u selu sa 670 čhv


-    kčbr. 334/1/B – Oranica kućište sa 1378 čhv


-    kčbr. 336/A/2 – Oranica u kućištu sa 1 jutro i 234 čhv


            Početna cijena za nekretnine upisane u z.k.ul.br. 238  k.o. Sibenik, temeljena je na početnoj cijeni za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Veliki Grđevac, i iznosi 31.975,66 kuna.


7.       Nekretnine  upisane u z.k.ul.br. 171, k.o. Sibenik, i to:


-    kčbr. 177/2 – Livada u zidini sa 251 čhv


-    kčbr. 178/2/A – Oranica u zidini sa 1011 čhv


-    kčbr. 212/1/A – Vrt u selu sa 35 čhv


-    kčbr. 313/3/A – Voćnjak u selu sa 40 čhv


-    kčbr. 214/1/B/1 – Oranica ograda sa 670 čhv


-    kčbr. 593/20/2 – Kuća br. 48 i dvor u selu sa 85 čhv


            Početna cijena za nekretnine upisane u z.k.ul.br. 171  k.o. Sibenik, temeljena je na početnoj cijeni za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Veliki Grđevac, i iznosi 15.759,78 kuna.


8.       Nekretnine upisane u z.k.ul.br. 97, k.o. Sibenik, i to:


-    kčbr. 211/1 – Voćnjak u selu sa 30 čhv


-    kčbr. 212/2 – Kuhinjski vrt sa 226 čhv


-    kčbr. 213/2 – Voćnjak u selu sa 62 čhv


-    kčbr. 214/1/C – Oranica ograda sa 1340 čhv


            Početna cijena za nekretnine upisane u z.k.ul.br. 97  k.o. Sibenik, temeljena je na početnoj cijeni za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Veliki Grđevac, i iznosi 13.114,84 kuna.


II 


Svaki sudionik u natječaju dužan je na blagajni Općine Veliki Grđevac ili na  IBAN Općine br.HR3423860021848000008, s modelom HR 68 i pozivom na broj 9016 – OIB prijavitelja, prije predaje ponude uplatiti jamčevinu u visini od 10% početne cijene, a koja će biti vraćena u roku od 15 dana od dana određenog za otvaranje ponuda svakom od  sudionika  koji ne  uspije u natječaju, osim ako najpovoljniji natjecatelj odustane od najviše ponuđene cijene.


III


                  Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u tisku, web stranici Općine Veliki Grđevac i oglasnim panoima Općine Veliki Grđevac. Ponude se podnose u zatvorenim kovertama, a uz ponudu treba priložiti dokaz o uplaćenoj jamčevini, na adresu: Općina Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3. 43270 Veliki Grđevac, s naznakom: „NE OTVARAJ - PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA“


                U roku od 10 dana od okončanja javnog natječaja, Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Veliki Grđevac,  dužno je provesti postupak otvaranja ponuda i o tome voditi zapisnik, sukladno kojem općinski načelnik donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg  ponuditelja. Prijavljenim natjecateljima, poštom preporučeno dostavlja se obavjest o rezultatima natječaja u daljnjem roku od 10 dana. Na obavjest nezadovoljni natjecatelj može uložiti prigovor Odboru za gospodarstvo i poljoprivredu Općinskog vijeća Općine Veliki Grđevac,  u roku od 3 dana od dana prijama iste.


 IV


            U slučaju da po raspisanom natječaju pristigne samo jedna pravovaljana ponuda, općinski načelnik će utvrditi da su stečeni uvjeti za prodaju nekretnina tom kandidatu.


          Kupoprodajna cijena plaća se pri zaključivanju ugovora o kupoprodaji.


V


           Općina Veliki Grđevac pridržava pravo poništenja objavljenog natječaja u cijelosti ili djelomično u svakoj fazi postupka, bez davanja obrazloženja, kao i pravo neizbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez obzira na ponuđenu cijenu.


VI


 Za sve informacije o nekretninama koje su predmet prodaje, zainteresirani se mogu interesirati u Općini Veliki Grđevac, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili na tel. 043/ 461 666.Objavljeno: 3.6.2022.


ikona
divider