Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Veliki Grđevac3.4.2022.


Općina Veliki Grđevac, temeljem Odluke o  prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Veliki Grđevac (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br. 6/21), oglašava prodaju sustavom zatvornih ponuda sljedećih nekretnina:


              a)       upisanih u z.k.ul.br. 97, k.o. Pavlovac, suvlasnički dio od 2/8 dijela nekretnina: Kčbr. 560/A - Kuća br. 97 i oranica Šib sa 1 k.j. 33 čhv, Kčbr. 561/A/1 - Kuća br. 97 i oranica u ogradi sa 55 čhv. Kčbr. 598/A - Sjenokoša u Grbavici sa 670 čhv. Kčbr. 599/A - Oranica u Grbavici sa 860 čhv. Kčbr. 824/A - Oranica u Livadki sa 608 čhv. Kčbr. 825/A - Sjenokoša u Livadki sa 837 čhv. Kčbr. 826/A - Sjenokoša u Livadki sa 132 čhv. Kčbr. 837/A - Oranica nad Ogradom sa 3 k.j 1344 čhv.- početna cijena =20.339,00 kuna.


b)    upisanih u z.k.ul.br. 275, k.o. Mala Pisanica:


Kčbr. 375 - Oranica livatki sa 1212 čhv. Kčbr. 377/2 - Livada livadak sa 846 čhv. Kčbr. 383 - Oranica brdo sa 1058 čhv. – početna cijena =21.585,00 kuna.


       c) upisane u z.k.ul.br. 214. k.o. Mala Pisanica:


Kčbr. 290/4 – Sjenokoša Galovac sa 238 čhv., Kčbr. 291/4 – Oranica Galovac sa 124 čhv. – početna cijena = 2.508,00 kuna.


        d) upisanih u z.k.ul. br. 1728 k.o. Veliki Grđevac:


kčbr. 100/3 – Oranica Ograda sa 1358 čhv (4884 m2), kčbr. 101/3 – Sjenokoša Slatki potok sa 568 čhv (2043 m2), kčbr. 102/3 – Sjenokoša Slatki potok sa 688 čhv (2474 m2), kčbr. 103/3 – Oranica Slatki potok sa 391 čhv (1406 m2) kčbr. 104/3 – Oranica Slatki potok sa 232 čhv (834 m2) – početna cijena =21.644,00 kuna.


      e) upisanih u z.k.ul.br. 663, k.o. Dražica:


Kčbr. 355/1/b  - Šuma u Rakovcu sa 207 čhv. Kčbr. 356/1/b - Sjenokoša u Rakovcu sa 828 čhv. Kčbr. 566/1/a - Oranica u ogradi sa 1 k.j. 183 čhv. Kčbr. 566/1/b - Oranica u ogradi sa 1 k.j. 183 čhv. Kčbr. 612/2 - Kuća i dvor u selu sa 131 čhv. Kčbr. 614/1 - Vrt kod kuće sa 249 čhv. Kčbr. 623/1 - Oranica u Rakovcu sa 1 k.j. 306 čhv. Kčbr. 624/3 - Oranica pod ogradom sa 592 čhv. Kčbr. 625/3 - Oranica ograda sa 1233 čhv.,upisane u z.k.ul.br. 89 k.o. Dražica: Kčbr.  208/2 - Sjenokoša u Rakovcu sa 334 čhv. Kčbr.  208/4 - Sjenokoša u Rakovcu sa 334 čhv. Kčbr.  425/4/B - Oranica Ograda sa 862 čhv. Kčbr.  613 - Kuća br 90 sa dvorištem u selu sa 165 čhv. Kčbr.  614/2 - Kuhinjski vrt kod kuće u selu sa 185 čhv. Kčbr. 623/2 - Oranica u Rakovcu sa 1102 čhv. Kčbr. 624/4 - Oranica pod Ogradom sa 266 čhv. Kčbr. 625/4 - Oranica Ograda sa 482 čhv., upisane u z.k.ul.br. 191, k.o. Dražica: Kčbr.  425/A/1 - Sjenokoša  Rakovac sa 1320 čhv.


Nekretnine pod e) upisane u zk.ul.br.663, 89 i 191 daju su u prodaju s teretom upisanim u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Bjelovaru, Stalna služba u Daruvaru.


Teret je u obliku založnog prava u korist Republike Hrvatske, Ministarstva financija s danom 03.ožujka 2022.g. u iznosu od 32.196,16 kuna. Početna cijena umanjena za teret =152.803,84   kuna.


f) upisanih u z.k.ul.br. 293, k.o. Topolovica:


kčbr. 23/2 – Vinograd u Kavničkom brijegu sa 464 čhv, kčbr. 24/2 – Oranica u Kavničkom brijegu sa 654 čhv, kčbr. 48/2 – Pašnjak Cerova kosa sa 88 čhv, kčbr. 50/23 – Pašnjak Cerova kosa sa 131 čhv, kčbr. 64/32 – Oranica Cerova kosa sa 1 k.j. i 680 čhv, kčbr. 64/53 –Livada Cerova kosa sa 125 čhv, kčbr. 67/2 – Livada Kavnički brijeg sa 388 čhv, kčbr. 68/2 – Oranica Cerova kosa sa 1251 čhv, kčbr. 92/2 – Livada Cerova kosa sa 756 čhv – početna cijena = 43.295,00 kuna.


g) upisanih u z.k.ul.br. 350, k.o. Pavlovac, suvlasnički dio nekretnina od 1/5 dijela, Kčbr. 142/1/A - Oranica Laisavica sa 1096 čhv., upisanih u z.k.ul.br. 858, k.o. Pavlovac, Kčbr. 144/2/A - Oranica Laisavica sa 1201 čhv., te suvlasnički dio 1/10 dijelova nekretnina upisanih u z.k.ul.br. 554, k.o. Pavlovac: Kčbr. 143/1 - Oranica Laisavica sa 1500 čhv.     Kčbr. 143/A/1/B – Oranica Laisavice sa 1130 čhv. Kčbr. 143/A/2/A - Oranica Laisavica sa 301  čhv. – početna cijena =5.951,90  kuna.


II


Svaki sudionik u natječaju dužan je na blagajni Općine Veliki Grđevac ili na  IBAN Općine br.HR03423861848002000008, s modelom HR 68 i pozivom na broj 9016 – OIB prijavitelja, prije predaje ponude uplatiti jamčevinu u visini od 10% početne cijene, a koja će biti vraćena u roku od 15 dana od dana određenog za otvaranje ponuda svakom od  sudionika  koji ne  uspije u natječaju, osim ako najpovoljniji natjecatelj odustane od najviše ponuđene cijene.


 


10% vrijednosti od početne cijene, minimalni je iznos koji natjecatelj može ponuditi na početnu cijenu.


III


                 Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u tisku, web stranici Općine Veliki Grđevac i oglasnim panoima Općine Veliki Grđevac. Ponude se podnose u zatvorenim kovertama, a uz ponudu treba priložiti dokaz o uplaćenoj jamčevini, na adresu: Općina Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3. 43270 Veliki Grđevac, s naznakom: „NE OTVARAJ - PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA“


                U roku od 10 dana od okončanja javnog natječaja, Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Veliki Grđevac,  dužno je provesti postupak otvaranja ponuda i o tome voditi zapisnik, sukladno kojem općinski načelnik donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg  ponuditelja. Prijavljenim natjecateljima, poštom preporučeno dostavlja se obavjest o rezultatima natječaja u daljnjem roku od 10 dana. Na obavjest nezadovoljni natjecatelj može uložiti prigovor Odboru za gospodarstvo i poljoprivredu Općinskog vijeća Općine Veliki Grđevac,  u roku od 3 dana od dana prijama iste.


IV


           U slučaju da po raspisanom natječaju pristigne samo jedna pravovaljana ponuda, općinski načelnik će utvrditi da su stečeni uvjeti za prodaju nekretnina tom kandidatu.


          Kupoprodajna cijena plaća se pri zaključivanju ugovora o kupoprodaji.


V


          Općina Veliki Grđevac pridržava pravo poništenja objavljenog natječaja u cijelosti ili djelomično u svakoj fazi postupka, bez davanja obrazloženja, kao i pravo neizbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez obzira na ponuđenu cijenu.


VI


 


Za sve informacije o nekretninama koje su predmet prodaje, zainteresirani se mogu interesirati u Općini Veliki Grđevac, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili na tel. 043/ 461 666.Objavljeno: 3.4.2022.


ikona
divider