Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Veliki Grđevac15.11.2021.


JAVNI NATJEČAJ


  I


                   Općina Veliki Grđevac, temeljem Odluke o  prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Veliki Grđevac (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br. 6/21), oglašava prodaju sustavom zatvornih ponuda sljedećih nekretnina:


a)       Kčbr. 1654/1/2 – Kuća br.64 i dvor u selu sa 222 čhv. upisana u z.k.ul.br. 1748, k.o. Veliki Grđevac, vlasništvo Općine Veliki Grđevac, uz početnu cijenu od 100.000,00 kuna;


b)      Kčbr. 443/2 – Sjenokoša Jošine u Jošinah sa 1045 čhv. upisana u z.k.ul.br. 65 k.o. Mala Pisanica, vlasništvo Općine Veliki Grđevac, uz početnu cijenu od 7.000,00 kuna.


 II


 Početna cijena za nekretnine iz prethodnog članka utvrđena je nalazom i mišljenjem stalnog sudskog vještaka Jure Šimeka iz Bjelovara, a koji je u obliku Procjembenog elaborata tržišne vrijednosti nekretnina.


 III


 Svaki sudionik u natječaju dužan je na blagajni Općine Veliki Grđevac ili na  IBAN Općine br.HR03423861848002000008, s modelom HR 68 i pozivom na broj 9016 – OIB prijavitelja, prije predaje ponude uplatiti jamčevinu u visini od 10% početne cijene, a koja će biti vraćena u roku od 15 dana od dana određenog za otvaranje ponuda svakom od  sudionika  koji ne  uspije u natječaju, osim ako najpovoljniji natjecatelj odustane od najviše ponuđene cijene.


IV


                  Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u tisku, web stranici Općine Veliki Grđevac i oglasnim panoima Općine Veliki Grđevac. Ponude se podnose u zatvorenim kovertama, a uz ponudu treba priložiti dokaz o uplaćenoj jamčevini, na adresu: Općina Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3. 43270 Veliki Grđevac, s naznakom: „NE OTVARAJ - PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA“


                U roku od 10 dana od okončanja javnog natječaja, Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Veliki Grđevac,  dužno je provesti postupak otvaranja ponuda i o tome voditi zapisnik, sukladno kojem općinski načelnik donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg  ponuditelja. Prijavljenim natjecateljima, poštom preporučeno dostavlja se obavjest o rezultatima natječaja u daljnjem roku od 10 dana. Na obavjest nezadovoljni natjecatelj može uložiti prigovor Odboru za gospodarstvo i poljoprivredu Općinskog vijeća Općine Veliki Grđevac,  u roku od 3 dana od dana prijama iste.


 V


            U slučaju da po raspisanom natječaju pristigne samo jedna pravovaljana ponuda, općinski načelnik će utvrditi da su stečeni uvjeti za prodaju nekretnina tom kandidatu.


          Kupoprodajna cijena plaća se pri zaključivanju ugovora o kupoprodaji.


 VI


           Općina Veliki Grđevac pridržava pravo poništenja objavljenog natječaja u cijelosti ili djelomično u svakoj fazi postupka, bez davanja obrazloženja, kao i pravo neizbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez obzira na ponuđenu cijenu.


VII


  Za sve informacije o nekretninama koje su predmet prodaje, zainteresirani se mogu interesirati u Općini Veliki Grđevac, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili na tel. 043/ 461 666.Objavljeno: 15.11.2021.


ikona
divider