Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Poziv na dostavu ponuda za zamjena krovišta poslovno gospodarske zgrade11.10.2017.


Predmet: Jednostavna nabava – Zamjena krovišta poslovno gospodarske zgrade - Poziv za dostavu ponuda


Molimo Vas  da  temeljem članka 10. Pravilnika o postupku jednostavne nabave o jednostavnoj nabavi  roba, usluga i radova, te Odluke o početku postupka i imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu  jednostavne nabave za zamjenu krovišta poslovno gospodarske zgrade (  Klasa: 361-02/17-01/2; Ur.broj:2127/02-01-17-1), dostavite Vašu ponudu sukladno dokumentaciji za nadmetanje u prilogu ovog poziva.


S poštovanjem!


                                                                                    Voditelj povjerenstva:
Drago Trošćan,v.r.


Prilog:
Dokumentacija za nadmetanje;Objavljeno: 11.10.2017.


ikona
dividerikona
divider