Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

JAVNI POZIV ZA STIPENDIRANJE STUDENATA U AKADEMSKOJ 2016/2017 GODINI13.1.2017.


Na temelju članka 3. Odluke o stipendiranju studenata (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br. 14/09) i članka 63. Statuta Općine Veliki Grđevac (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br. 5/13), općinski načelnik Općine Veliki Grđevac, raspisuje 


JAVNI POZIV


za dodjelu stipendija studentima


u akademskoj 20016/2017. godini


I 


            U akademskoj 2016/2017. godini Općina Veliki Grđevac dodijelit će 3 (tri) stipendije redovnim studentima, koji imaja prebivalište na području Općine Veliki Grđevac, a upisanim na visoka učilišta ( fakultete) u Republici Hrvatskoj. 


II


Pravo natjecanja za stipendije imaju redovni studenti uz uvjet da su:


- studenti druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija koji imaju prosjek ocjena u       prethodnoj godini najmanje 3,0 ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama postigli prosjek ocjena najmanje 3,0. Uspjeh studenata postignut na državnim natjecanjima ( na državnoj razini), u prethodnoj akademskoj godini povećava broj bodova za 5 za osvojeno 1-5 mjesto;


-   upisnici svake naredne godine studija ( da nisu ponavljači);


-   da studenti i roditelji imaju prebivalište na području Općine Veliki Grđevac najmanje 5


     godine od dana podnošenja zahtjeva za stipendiju      


III    


Izbor stipendista izvršit će se na temelju prosječnih ocjena u prethodnoj akademskoj godini, te uspjeha na eventualnom državnom natjecanju kao jedinim kriterijima, koji su pobliže definirani Odlukom o stipendiranju studenata.


Visina jedne stipendije    iznosi 500,00 kuna mjesečno.


Stipendija se isplaćuje   tijekom akademske godine počevši od 01.listopada tekuće godine, pa zaključno s mjesecom lipnjem iduće godine.


            Za akademsku godinu 2016/17 stipedija će se početi isplaćivati po provedenom postupku odabira i zaključivanju ugovora o stipendiranju za akademsku godinu 2016/17, od 01.ožujka 2017.g.


IV       


            Prava i obveze Stipendista prema Stipenditoru, bit će utvrđeni Ugovorom o stipendiranju 


V


            Student kojemu bude odobrena stipendija preuzet će ugovornu obvezu da će nakon stečenog stručnog zvanja (diplomiranja) po potrebi prihvatiti ponuđeno radno mjesto na području Općine Veliki Grđevac.


VI


 Prijavi za Natječaj prilaže se:   1. Potvrda o prebivalištu (MUP) za roditelja ili staratelja i podnosioca prijave;

  2. Presliku indeksa s ocjenama o postignutom uspjehu tijekom studiranja, uz predočenje


     originala indeksa kod podnošenja prijave;  1. Potvrdu ili Uvjerenje o upisu u tekuću godinu fakulteta. 


VII 


            Prijave s dokumentacijom iz točke VI ovog Natječaja podnose se osobno Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3. 43270 Veliki Grđevac, na propisanom obrascu Prijave u roku 15 dana od dana objave natječaja na Web stranicama i na oglasnim panoima Općine Veliki Grđevac. Obrazac Prijave se mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili preuzeti na Web stranicama www.veliki-grdjevac.hr.


            Nepotpune prijave i prijave dostavljene izvan roka utvrđenog ovim natječajem neće se uzimati u razmatranje.


VIII 


            O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obavješteni pisanim putem. 


Klasa: 604-01/17-01/1


Ur.br:2127/02-01-17-1


Veliki Grđevac, 12.siječnja 2017.


                                                                                                             Općinski načelnik:


                                                                                                            Marijan Dautanac


 Objavljeno: 13.1.2017.


ikona
divider