Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Javni natječaj za ostvarivanje potpora udruga građana28.10.2015.


Na temelju čl. 7. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Veliki Grđevac (Klasa: 402-01/15-01/51; Ur.br: 2127/02-07-01-15-1 od 07.10.2015.g. objavljenog na mrežnoj stranici Općine Veliki Grđevac, Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Grđevac raspisuje


 


JAVNI NATJEČAJ


Za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Veliki Grđevac


Točka 1.


Registrirane udruge koje djeluju na području Općine Veliki Grđevac, sukladno ovom Javnom natječaju mogu se natjecati za dodjelu financijskih sredstava za rad i ostvarivanje programa u 2016.g. temeljem Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Veliki Grđevac  – u daljnjem tekstu: Pravilnik.


Točka 2.


Financijska potpora dodjeljuje se na temelju programa i projekata udruga koje zadovoljavaju opće kriterije, a prvenstveno:


-          da ima sjedište na području Općine Veliki Grđevac


-          da su upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija


-          da ima program i/ili projekt koji se financira iz proračuna Općine Veliki Grđevac


Točka 3.


Uz opće uvjete, udruge koje prijavljuju programe i projekte trebaju zadovoljiti i slijedeće kriterije:  1. a) Prijavu podnijeti na obrascu – Prilog 1. Prijava za dodjelu potpore, te u prilogu dostaviti sve dokaze koji se u prijavi traže u pisanom obliku:

  2. b) dokaz o registraciji udruge – Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske, odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe kada su prihvatljivi prijavitelji i izvadak iz Registra neprofitnih organizacija (ili njegove preslike)

  3. c) financijski izvještaj udruge za 2014. i to:


– za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu;


– za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu  1. d) preslika ovjerenog statuta udruge nositeljice programa ili projekta

  2. e) dokaz o sufinanciranju programa ili projekta od jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja ako je sufinanciranje iskazano u obrascu proračuna programa ili projekta (preslika odluke i/ili ugovora o sufinanciranju)

  3. f) izjava odgovorne osobe udruge ili uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ili projekta, a koje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta


Točka 4.


Prijava na ovaj Javni natječaj dostavlja se isključivo na propisanom obrascu koji je sastavni dio Pravilnika i sastavni je dio ovog Javnog natječaja.


Udruge koje su u 2014.g. koristile financijsku potporu Općine Veliki Grđevac dužne su uz prijavu dostaviti i popunjen obrazac – Prilog 3. Izvješće o utrošku sredstava za 2014.


             Točka 5.


Rok za prijavu je 30.11.2015.g.


            Točka 6.


Samo potpuna i na vrijeme dostavljena Prijava za dodjelu potpore ulazi u postupak administrativne kontrole. Nepotpune i nepravodobne prijave Povjerenstvo za provedbu natječaja će vratiti podnositelju uz dostavnicu.


Točka 7.


Odluku o dodjeli potpore, te utvrđenim pojedinačnim novčanim iznosima po korisniku koji u cijelosti ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom i Javnim pozivom, donosi Povjerenstvo najkasnije u roku 30 dana od krajnjeg roka za dostavu prijava.


Temeljem donijete odluke iz st.1. ovog članka Povjerenstvo za provedbu natječaja dostavlja pisanim putem pojedinačne obavijesti korisnicima o ostvarivanju potpore, te se ujedno pozivaju na potpisivanje Ugovora o korištenju sredstava.


Temeljem sklopljenih ugovora iz st.2. ovog članka Upravni odjel za financije, razvoj i gospodarstvo vrši isplatu potpore na žiro-račun korisnika u rokovima utvrđenim ugovorom.


Povjerenstvo će odluku o odbijanju prijave podnositelja koji ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom i Javnim natječajem dostaviti u roku 30 dana po zaprimanju.


 Klasa: 402-01/15-01/51


                Ur.br: 2127/02-07/01-15-3                                                     


          Veliki Grđevac, 07.10.2015.g. 


Pročelnik: 


Igor Đurek, dipl.ing.


 Objavljeno: 28.10.2015.


ikona
divider