Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

JAVNI NATJEČAJ-ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE27.10.2015.


Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni teks, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 – Zakon o vodama i 49/1184/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 12. točke 13. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini  Veliki Grđevac i članka 63. Statuta Općine Veliki Grđevac („Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac“ 5/13), općinski načelnik Općine Veliki Grđevac objavljuje


JAVNI NATJEČAJ


za obavljanje komunalnih poslova redovnog i interventnog


 održavanja javne rasvjete na području Općine Veliki Grđevac 1. Naručitelj: Općina Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3, 43270Veliki Grđevac, OIB: 17144240786; MB: 2541696, Tel: (043) 461-666; Telefaks: (043) 443-147, e-mail adresa:opcina-veliki-grdjevac@bj.t-com.hr

 2. Predmet natječaja je prikupljanje ponuda za usluge redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete na području Općine Veliki Grđevac. Pod ovim se podrazumijeva održavanje javne rasvjete državne ceste, županijskih i lokalnih cesta odnosno nerazvrstanih cesta, mreže ulica u naseljima, na trgovima i seoskim ulicama, održavanje podzemnih i zračnih kabela, pocinčanih i armiranobetonskih stupova, rasvjetnih tijela, zamjena dotrajalih svjetiljki sa svjetiljkama bolje učinkovitosti, održavanje ormarića javne rasvjete.

 3. Natječaj se provodi prema ponudbenom troškovniku naručitelja.

 4. Ugovor se sklapa na rok od četiri godine od potpisivanja ugovora.

 5. Početak radova je po potpisivanju ugovora, a završetak radova je 30 dana od isteka važenja ugovora iz prethodne točke.

 6. Obračun izvedenih radova obavljat će se temeljem privremenih situacija i okončanog obračuna, odnosno zapisnika o stvarno izvedenim radovima i ugovornim jediničnim cijenama kojeg izrađuje izvođač, a ovjerava ovlaštena osoba naručitelja koja za naručitelja obavlja nadzor (nadzorni organ), a kod manjih intervencija isto može ovjeriti i komunalni redar.

 7. Plaćanje izvršenih radova ispunjava se prema ispostavljenim privremenim situacijama, odnosno ovjerenom zapisniku o stvarno izvedenim radovima, u roku od trideset dana po ovjeri istih i dostavi naručitelju, na žiro-račun izvođača.

 8. Jamstvo za izvršenje ugovorenih obaveza: bankovna garancija, na 10% vrijednosti ugovora.

 9. Rok za dostavu ponude je8 danaod objave obavijesti o raspisivanju natječaja, odnosno do 04. 11. 2015. g. do 12,00 sati.

 10. Rok važenja ponude je 60 dana od objave natječaja.

 11. Ponuditelj za sudjelovanje u javnom natječaju treba dostaviti ponudu na obrascima koji su


objavljeni na web stranicama Općine Veliki Grđevac. Sve navedene isprave dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenom presliku. 1. Natječajnu dokumentaciju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3, 43270 Veliki Grđevac radnim danom od 8,00 do 15,00 sati u vrijeme trajanja javnog natječaja, zatražiti poštom, ili na web stranici Općine Veliki Grđevac (www.veliki-grdjevac.hr).

 2. Ponuda sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima navedenim u natječajnoj dokumentaciji podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Grđevac na adresu: Općina Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3, 43270 Veliki Grđevac, u zapečaćenoj omotnici, neposredno ili poštom preporučeno, s naznakom: »Ne otvarati – ponuda za održavanje javne rasvjete na području Općine Veliki Grđevac«.

 3. Kriterij za odabir ponude – izvođača je najniža cijena uz ispunjavanje svih uvjeta određenih javnim natječajem.

 4. Javno otvaranje ponuda obaviti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana 04. 11. 2015. g. u 12,00 sati u prostorijama vijećnice Općine Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3, 43270 Veliki Grđevac.


Na temelju pristiglih ponuda općinski načelnik će utvrditi prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja te je uputiti Općinskom vijeću na donošenje. Odluku o odabiru ili poništenju s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, javni naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju preporučenom poštom s povratnicom.


Općinsko vijeće može donijeti odluku o neprihvaćanju niti jedne ponude. Kasnije prispjele i nepotpune ponude neće se razmatrati. 1. Drugi podaci o naručitelju:


– izvor i način planiranja sredstava: Proračun Općine Veliki Grđevac za 2015. godine;


– odgovorna osoba naručitelja: Marijan Dautanac, općinski načelnik.


 


Klasa:363-02/15-01/1


Ur.br:2127/02-01-15-1


Veliki Grđevac, 19.listopada 2015.


                     Za Općinu Veliki Grđevac


Općinski načelnik Marijan DautanacObjavljeno: 27.10.2015.


 • ikona
  divider