Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

NATJEČAJ - STUDENTSKE STIPENDIJE15.11.2012.


Na temelju članka 3. Odluke o stipendiranju studenata (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br. 14/09) i članka 63. Stauta Općine Veliki Grđevac (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br. 11/09), općinski načelnik Općine Veliki Grđevac, raspisuje


N A T J E Č A J 


za dodjelu stipendija  studentima


u akademskoj  20012/2013. godini           U akademskoj 2012/2013. godini Općina Veliki Grđevac dodijelit će 4 (četiri)  stipendije redovnim studentima, koji imaju prebivalište na području Općine Veliki Grđevac, a upisanim na visoka učilišta ( fakultete) u Republici Hrvatskoj. 


II 


Pravo natjecanja za stipendije imaju redovni studenti uz uvjet da su:


-  studenti  druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija koji imaju prosjek ocjena  u        prethodnoj godini najmanje 3,0 ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim  godinama postigli  prosjek ocjena  najmanje 3,0. Uspjeh  studenata postignut na državnim natjecanjima ( na državnoj razini),  u prethodnoj akademskoj godini povećava broj bodova za 5 za osvojeno 1-5 mjesto; 


-    upisnici svake naredne godine studija ( da nisu ponavljači);


-   da studenti i roditelji imaju prebivalište na području Općine Veliki Grđevac najmanje 5


     godine od dana podnošenja zahtjeva za stipendiju.


                                         III


Izbor stipendista izvršit će se na temelju prosječnih ocjena u prethodnoj akademskoj godini, te uspjeha na eventualnom državnom natjecanju kao jedinim kriterijima, koji su pobliže definirani  Odlukom o stipendiranju studenata.


Visina jedne stipendije    iznosi 500,00 kuna mjesečno.


Stipendija se isplaćuje   tijekom akademske godine  počevši od 01. listopada tekuće godine, pa zaključno s mjesecom lipnjem iduće godine.


IV


            Prava i obveze Stipendista prema Stipenditoru, bit će utvrđeni Ugovorom o stipendiranju.


V


 


            Studenti kojima bude odobrena stipendija preuzet će ugovornu obvezu da će nakon stečenog stručnog zvanja (diplomiranja) po potrebi prihvatiti ponuđeno radno mjesto na području Općine Veliki Grđevac.


VI


 Prijavi za Natječaj prilaže se:


   1. Potvrda o prebivalištu (MUP) za roditelja ili staratelja i podnosioca prijave;

  2. Presliku indeksa  s ocjenama o postignutom uspjehu tijekom studiranja, uz predočenje


      originala indeksa kod podnošenja prijave;  1.  Potvrdu ili Uvjerenje o upisu u tekuću godinu fakulteta.


VII 


            Prijave s dokumentacijom iz točke VI ovog Natječaja podnose se osobno Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3. 43270 Veliki Grđevac, na propisanom obrascu Prijave u roku 15 dana od dana objave natječaja  na Web stranicama i na oglasnim panoima Općine Veliki Grđevac. Obrazac Prijave može se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili preuzeti na Web stranicamawww.veliki-grdjevac.hr.


            Nepotpune prijave i prijave dostavljene izvan roka utvrđenog ovim natječajem neće se uzimati u razmatranje.


VIII 


            O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obavješteni pisanim putem.


 


Klasa: 602-01/12-01/1


Ur.br:2127/02-01-12-1


Veliki Grđevac, 12.studeni 2012.


             


Općinski načelnik:  Marijan Dautanac


 Objavljeno: 15.11.2012.


ikona
divider