Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA LED RASVJETNA TIJELA5.9.2017.


POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA OBJAVU NA WEB STRANICI OPĆINE VELIKI GRĐEVAC


Naručitelj,  Općina  Veliki Grđevac upućuje Poziv na dostavu ponuda.


Sukladno čl. 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave za usluge manju od 200.000,00 kuna i radove 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavnu nabavu),  Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.  1. OPIS PREDMETA NABAVE


Predmet nabave je  najam led rasvjetnih tijela na javnoj rasvjeti u naseljima Zrinska, Mali Grđevac, Sibenik, Topolovica,  rasvjetu parka i ulice Hrvatskih branitelja u Velikom Grđevcu, osvjetljavanje vlaka i mlina u Centru Mato Lovrak, te rkt crkve Sv.Duha., kroz četvorogodišnje razdoblje uz kvartalno plaćanje, a sukladno tender Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.


Opis predmeta nabave: Na području Općine Veliki Grđevac javna rasvjeta na području naselja Zrinska, Mali Grđevac, Sibenik i Topolovica, te rasvjeta parka još uvjek je pokrivena živinim rasvjetnim tijelima, a u Centru Mato Lovrak i osvjetljenje rkt. Crkve Sv.Duha provodi se reflektorima velike potrošnje energije, dok ulica Hrvatskih branitelja do sada nije bila pokrivena javnom rasvjetom i zahtijeva postavljanje nove javne rasvjete.


Ovom nabavom planirano je zatražiti ponude za najam led rasvjetnih tijela kao dugoročno uštednom opcijom, budući da sredstva potrebna za ovu nabavu iskazana u procjenjenoj vrijednosti je moguće osigurati u proračunu Općine Veliki Grđevac samo kroz  četvorogodišnje razdoblje.


Procijenjena vrijednost nabave: 160.000,00  kn (bez uključenog PDV-a)  1. UVJETI NABAVE


Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:


- način izvršenja


- rok izvršenja


- rok trajanja ugovora


- rok valjanosti ponude


- mjesto izvršenja


- rok, način i uvjeti plaćanja


 


- cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,


- jamstvo


- dokazi sposobnosti : BON – 1, BON-2


- ostalo:


   1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE


Ponuda treba sadržavati:


- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)


- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)


- Dokazi (traženi dokumenti)


- Jamstvo


   1. KRITERIJ ZA ODABIR


Kriterij odabira u ovom postupku jednostavne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda koja uključuje kvalitetu, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, ekonomičnost, datum isporuke, način i uvjeti plaćanja najma ( kamata i trošak obrade) i jamstveni rok.


   1. NAČIN DOSTAVE PONUDE


Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, koji su u prilogu ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.


Molimo da Vašu ponudu dostavite u roku  8 dana, od dostavljenog poziva na dostavu ponuda, odnosno od dana objave poziva na internetskoj stranici Općine.


Dostava:


- način dostave ponude: (osobno, e-mailom, poštom)


- mjesto dostave ponude: Općina Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3, 43270 Veliki Grđevac s naznakom „Ne otvaraj, ponuda po pozivu za najam rasvjetnih tijela javne rasvjete“.


   1. OSTALO


Obavijesti u vezi predmeta nabave: Drago Trošćan - Voditelj stručnog povjerenstva, 461 666; 098/345 973.


Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju najkasnije u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.


 


Voditelj stručnog povjerenstva:


Stručni suradnik za upravne, imovinsko pravne i opće poslove: Drago Trošćan,v.r.


Prilog:
Objavljeno: 5.9.2017.


ikona
dividerikona
dividerikona
divider